Regulamin sklepu internetowego Zdrowie s.c.

I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklepzdrowie.pl jest:
Sklep Zdrowie S.C Waldemar Kasprzak, Marcin Tomaszewski ul Furgoła 35a 44-230 Czerwionka- Leszczyny NIP 642-318-95-39
2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. Oferta sklepu jest ograniczona terytorialnie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Zamówienia

4. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są przez 24h na dobę poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej (po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny zawierający szczegóły zamówienia).
5. Otrzymanie potwierdzenia, o którym wyżej mowa, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
6. Do każdego zamówionego produktu standardowo dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie faktura VAT.
7. Wszystkie podane ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
8. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
10. Zamawiający nie może wprowadzać korekt w zamówieniu po jego przyjęciu.
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane w formularzu zakupu podane przez kupującego są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

III. Płatności
12.Cena za towary oraz koszty dostarczenia towaru winny być zapłacone przez klienta w następujący sposób:
a) przelewem na rachunek bankowy 54 1050 1344 1000 0092 0805 4800 lub
b) przy odbiorze towaru (wysyłka towaru za pobraniem). Możliwość taka istnieje jedynie w przypadku zakupów, których wartość nie przekracza 500 zł (pięćset złotych).

IV. Wysyłka towarów
13. Wysyłka towarów następuje:
a) w przypadku płatności na konto – po wpływie pieniędzy na konto bankowe sklepu,
b) w przypadku płatności za pobraniem po złożeniu zamówienia.
14. Towary dostarczane są w terminie od 3 do 7 dni roboczych.
15. Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Po nadaniu przesyłki klient otrzymuje numer listu przewozowego oraz dane kontaktowe firmy kurierskiej.
16. W trakcie odbioru przesyłki kupujący ma prawo w obecności pracownika kuriera sprawdzić zawartość i stan przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i skontaktować się z pracownikiem sklepu. Jest to warunek konieczny do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

V. Reklamacje
17. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
18. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane klienta, jego adres, numer zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności towaru z umową.
19. Reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres: Sklep medyczny ZDROWIE ul. Narutowicza 52 88-100 Inowrocław.
20. Reklamowany towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu
21. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa zamawiający.

VI. Odstąpienie od umowy

22. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) (dalej „Ustawa”),klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia wydania towaru.
23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy.
24. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
25. Zwracany towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Koszt opakowania towaru ponosi konsument.
26. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi klientowi na adres: Sklep medyczny ZDROWIE ul. Furgoła 35a 44-230 Czerwionka -Leszczyny .
27. Klient za zgodą sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru dokonać jego wymiany na inny towar. Wymieniany towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany towaru zapłacona za towar cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez sprzedawcę klientowi.
28. Zwrot towaru możliwy jest w przypadku :
a) produkt nie był używany oraz posiada kompletne i oryginalne wyposażenie (towar powinien zostać odesłany przez kupującego w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i instrukcją)
b) dołączenia do przesyłki oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem konta bankowego do zwrotu wpłaty
29. W przypadku akceptacji zwrotu sprzedawca gwarantuje klientowi zwrot wartości produktu w najszybszym możliwym terminie.
30. Zwrot pieniędzy następuje przelewem bankowym na numer konta podany przez klienta w oświadczeniu
31. W przypadku zwrotu towaru koszt wysyłki i odesłania towaru ponosi sprzedający.

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy
32. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta klient, które uniemożliwiają klientowi poprawne korzystanie ze sklepu.
33. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) utratę przez klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie sprzedawcy,
b) skutki korzystania przez klienta ze strony internetowej sklepu internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
c) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie sprzedawcy,
d) treści zamieszczone nie przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu internetowego.
e) za niedostępność stron internetowej sklepu internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań klienta oraz osób trzecich..
34. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończeniaświadczenia usług w sklepie internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

VIII. Postanowienia końcowe
35. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
36. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
37. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
38. Na podstawie przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dostęp do danych osobowych ma jedynie Sklep Medyczny ZDROWIE, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim.
39. Zamawiający oświadcza, że poprzez złożenie zamówienia upoważnia sklep zdrowie S.C Sklep Medyczny ZDROWIE do wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych.
40. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
41. Wszystkie postanowienia umowne podlegają prawu materialnemu i formalnemu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby PHU NIKITA Sklep Medyczny ZDROWIE
42. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
43. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni od momentu złożenia przez klienta zamówienia = bez podania przyczyny.
44. Sprzedawany towar może nieznacznie różnic się od pokazanego na zdjęciu.